تاريخ روز : چهارشنبه 13 مهر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تجارت و سرمايه گروه فراب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

صورت‏‎هاي مالي تلفيقي و جداگانه مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 و همچنين گزارش هيات مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام جهت مشاهده، در قسمت اطلاعيه‎ها، دوره مالي 1400 (00) درج گرديده است.جديد